Partiene

Selger er Vanir Esports & Entertainment ,Blåbærstien 5 – 1528 MOSS, https://vanir.gg , kundeservice@vanir.gg, Org nr: 926 756 834, og omtales i det følgende som selger/selger.

Kjøper er forbrukeren som foretar bestillingen, og omtales heretter som kjøper/kjøper.

Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra den er bestilt fra selger til kjøper.

Dersom kjøper benytter kreditt- eller debetkort til betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen bestilles.

Leveranse

Levering har skjedd når kjøperen, eller dennes representant, har overtatt tingen.

Dersom det ikke er oppgitt leveringstid i bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varene skal leveres til kjøper med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøper heve kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper skal varsle selger om bruk av angreretten innen 14 dager etter at fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen går ut på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses å være overholdt dersom melding sendes før utløpet av perioden. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er benyttet, og meldingen bør derfor skje skriftlig (e-post).

Nedkjølingsperioden begynner å løpe:

Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt

Består kjøpet av flere leveranser, løper angrefristen fra dagen etter siste leveranse er mottatt

Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av opprinnelig frist dersom selger ikke før avtaleinngåelse informerer selger om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten. Dersom den næringsdrivende sørger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten skal varene returneres til selger uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra meldingen om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

Selger plikter å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager fra selger har mottatt melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon på at varen er sendt tilbake.

Angreretten gjelder ikke dersom varene ikke kan returneres i tilnærmet samme stand og mengde, og skaden eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende aktsomhet fra forbrukerens side.
Dersom varene er brukt, kan angreretten ikke benyttes.

Klage

Dersom det er en mangel ved varen, skal kjøper gi beskjed til selgeren innen rimelig tid etter at det ble oppdaget at han eller hun vil gjøre mangelen gjeldende.

Kjøper har alltid klaget i god tid dersom det skjer innen 2 måneder. fra da mangelen ble oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve kontrakten hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

Feil ved produktet – kjøpers rettigheter og klagefrist

Dersom det foreligger en mangel ved varen, skal kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde vært oppdaget, gi selger beskjed om at han eller hun vil gjøre mangelen gjeldende. Kjøper har alltid klaget i god tid dersom det skjer innen 2 måneder. fra det tidspunkt mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan fremmes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom produktet eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve kontrakten hevet og/eller kreve erstatning fra selger.
Klager til selger skal fremsettes skriftlig.

Korrigering eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen utbedret eller levering av tilsvarende varer. Selger kan likevel protestere mot kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller påfører selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering må skje innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to utbedringsforsøk for samme mangel.

Prisreduksjon

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette betyr at forholdet mellom redusert og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for dette, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

Høyde

Dersom varen ikke blir rettet eller omlevert, kan kjøper heve kjøpet også når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jfr. pkt. 9 og 10. Partene må forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Handlekurv